Regulamin kursów Centrum Osteopatii i Fizjoterapii Medicor w Łomży

Regulamin Kursów Medicor Łomża

§1

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia on-line ze strony www.medicor-lomza.pl. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/.
W odpowiedzi osoba zgłaszająca się otrzymuje zaproszenie zawierające niezbędne informacje oraz nr konta na które należy wpłacić zaliczkę.
O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat pierwszej zaliczki, liczba miejsc jest ograniczona.

§2

Otrzymanie potwierdzenia wpłaty zaliczki od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

§3

Uczestnik jest zobowiązany, zgodnie z informacjami otrzymanymi w potwierdzeniu, przesłać wymagane dokumenty oraz dokonać wpłat w wysokości i terminach określonych w otrzymanym potwierdzeniu.
O poszczególnych terminach opłat za kurs uczestnicy będą informowani drogą elektroniczną, ale całość kwoty za kurs należy wpłacić najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.

§4

Nie dotrzymanie terminów wpłat, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaty za kurs, z tym, że:

  • w razie rezygnacji do 4 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę w wysokości 50% wpłaty, nie wliczając w to wpłaty zaliczki;
  • w razie rezygnacji do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się 100% wpłaconej sumy, nie wliczając w to wpłaty zaliczki;

Pozostałą kwotę, po potrąceniu, uczestnik może przenieść na inny wskazany przez siebie kurs.
W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzn. L-4), firma Medicor Cetrum Osteopatii i Fizjoterapii umożliwia uczestnictwo w kursie o tej samej tematyce w innym, wolnym terminie.
Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.
Nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat, wyjątkiem jest odwołanie kursu.

§5

Zaliczka jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi (wyjątek stanowi sytuacja odwołania kursu przez organizatora).

§6

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 7 dni przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom (patrz niżej).

§7

W przypadku odwołania kursu wysyłana jest drogą mailową do Kursanta informacja dotycząca tego faktu. Następnie Kursant wybiera formę rozliczenia z firmą Medicor Centrum Osteopatii i Fizjoterapii (możliwy zwrot wpłaty, przeniesienie wpłaty na inny termin tego samego kursu lub inny kurs z naszej oferty szkoleniowej celem pokrycia części zapłaty). Kursant zobligowany jest poinformować drogą mailową firmę Medicor Centrum Osteopatii i Fizjoterapii o sposobie rozliczenia. Zwrot należności za odwołany kurs nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od momentu otrzymania od kursanta dyspozycji co do zwrotu.

§8

Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i rezerwacjami poczynionymi przez uczestników, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związane z zakwaterowaniem).

§9

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

§10

Faktury są wystawiane przez organizatora podczas kursu lub wysłane poprzez Pocztę Polską na adres uczestnika wskazany w zgłoszeniu w terminie 7 dni roboczych od zakończenia szkolenia.

§11

Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

§12

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych na szkoleniu w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie www.medicor-lomza.pl oraz na nasz fanpage.

§13

Uczestnik szkolenia/zgłaszający zapotrzebowanie na szkolenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania przez Medicor Centrum Rehabilitacji informacji o kursach/szkoleniach oraz informacji handlowych.

§14

Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet szkolenia do dnia jego zakończenia stanowią przedpłatę (zaliczkę) na to szkolenie. Za dzień wykonania usługi (dzień zakończenia szkolenia) uznaje się dzień wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Przewiń do góry